Groen Weert logo editor
 X 
Blauwe meertje: Laten de bestuurders zich door CZW om de tuin leiden?
geplaatst 7-10-2014
CZW_dode_meerZandwinner delft illegaal en stort vervuild materiaal van elders. De limiet aan het delven lijkt van elastiek. En gaat CZW ooit het gekapte bos vervangen?

De Provincie Limburg (GS) ontkent dat de Centrale Zandwinning (CZW) meer ontgrondt dan toegestaan. Op die manier kan GS een 'nieuwe ontgrondingsvergunning' verstrekken waarin geen grenzen meer zijn opgenomen voor de hoeveelheden te winnen delfstoffen, en ook niet voor de massa grond en bagger die wordt aangevoerd.
Zo wordt er met medeweten van de provincie illegaal 2,3 maal de toegestane hoeveelheid fijn zand en grof grind gewonnen. Verbloemend spreekt GS van een 'actualisatievergunning'. Aan de vele voorwaarden die gelden voor een feitelijke nieuwe ontgrondingsvergunning wordt op geen enkele manier voldaan.

Hoe zit het ook alweer?
Het afgraven van het Blauwe meertje en omgeving had als primair doel de ontwikkeling van een natuurgebied, met extensieve recreatie voor de Weertenaren. Van secondair belang was het winnen van ophoogzand en een kleine partij grofzand. Uit de verkoop daarvan zou CZW de herinrichting betalen.
Voor het winnen van delfstoffen uit deels gemeentelijk gronden door CZW, wordt dus een maatschappelijke tegenprestatie verlangd. Op dat uitgangspunt is de vergunning gebaseerd.
Inmiddels is het gebied helaas primair een ontgrondingslocatie geworden, en stortplaats van elders niet gewenste grond en bagger.

Dinsdag 21 oktober 2014 zat Stichting Groen Weert bij de Raad van State. We waren als Stichting opnieuw naar Den Haag getogen nadat we daar al eerder in het gelijk waren gesteld. Maar Gedeputeerde Staten van Limburg gaf geen gevolg aan die uitspraken. In plaats daarvan werd door GS de vergunning aangepast ten gunste van de ontgronder.

Er lag een concept vergunning van de provincie klaar om al onze beroepen te pareren met een zogenaamde ''actualisatievergunning''. Hiermee worden achteraf alle zaken gelegaliseerd of omzeild waartegen wij beroep hadden aangetekend.

Herplant Bos
Al eerder heeft Stichting Groen Weert twee beroepen gewonnen over het uitvoeren van afspraken die in de Ontgrondingsvergunning zijn vastgelegd. Volgens een van die uitspraken zou gekapt bos direct herplant moeten worden.

Deze gerechtelijke uitspraak legt ons Provinciebestuur gewoon naast zich neer. Gedeputeerde Staten geven CZW alsnog uitstel van herplantplicht tot ''einde ontgronding''.
Omdat tot nu toe alle verzoeken van de vergunninghouder in de kortst mogelijke tijd door Gedeputeerde Staten ingewilligd worden, is te verwachten dat de zandwinning in Weert eindeloos door zal gaan zonder rekening te houden met verplichtingen volgend uit de vergunning. Vooralsnog dus geen nieuw bos!
Omdat er binnen de concessiegrens van de ontgronding maar ruimte is voor 24 ha nieuw bos moet er volgens de vergunning buiten het gebied nog 36 ha aangeplant worden. Die extra aanplant is CZW sowieso niet van plan.

Momenteel is, na 11 jaar, maar ongeveer 1,5 ha vrijgekomen voor spontane bosgroei terwijl al vanaf 2003 met de compensatie begonnen had moeten worden. Alleen op de Bomenplantdag 2012 is demonstratief een tiental bomen geplant.

Aanvoer grond
Bij een andere uitspraak van de Raad van State zou CZW de in 2010 en 2011 gestorte vervuilde grond en bagger moeten verwijderen. Ook nu werkt de Limburgse democratie op een wonderlijke manier. U raadt het al: Gedeputeerde Staten van Limburg legden de rechtelijke uitspraak naast zich neer en verleenden de vergunninghouder vrijstelling van het besluit van de rechter.

Veel meer ontgronden dan toegestaan
CZW heeft aan de Raad van State gegevens overlegd. Die stuurde ze vervolgens door aan SGW. Daaruit bleek dat per 1 januari 2013 al 44% meer fijn- en grofzand was gewonnen dan de vergunning toestaat. SGW liet deskundigen berekenen wat bij het einde van de ontgronding gedolven zal zijn. Uit hun berekeningen blijkt dat de vergunning dan zelfs met 130% overschreden wordt. Dus meer dan de dubbele hoeveelheid wordt gewonnen.
Het illegaal delven moet voor CZW zeer lucratief zijn. De extra winst die CZW hiermee maakt is, voorzichtig geraamd, op 70 miljoen euro.

Door het illegaal veel meer delven, moeten de gemaakte gaten vervolgens gedicht worden met aan te voeren grond en bagger. Hiervoor wordt vervuilde grond van elders aangevoerd.
Ook dit levert economisch gewin op voor CZW waarbij het milieu de dupe is van dit laakbaar handelen.
In 2009 heeft Gedeputeerde Staten voor de aanvoer binnen een week een vergunning verstrekt! Totaal zou het gaan over de aanvoer van 0.5 miljoen m3 materiaal. Inmiddels is gebleken dat dit veel te weinig is. Alleen al voor het compenseren van hetgeen men te veel delft, zou 4 miljoen m3 aangevoerd moeten worden.

Er is bagger uit de Zuid-Willemsvaart en vervuilde grond uit de gesaneerde Tungelroyse beek gestort. Ook is nutriëntenrijke landbouwgrond van het Sarsven en de Roeventerpeel aangevoerd. Het Blauwe meertje dreigt zo een stortplaats te worden i.p.v. een natuurgebied.
Nu is CZW bezig met de verontreinigde/bemeste landbouwgrond vanaf de Kettingdijk aan te voeren om aldaar een nieuw natuurgebied aan te leggen. De gevolgen van die stort voor de ontgrondingslocatie zijn niet te overzien. Naast het vervuilen van het voorheen schone grondwater onder de doorgraven leemlaag, zal ook het oppervlaktewater verontreinigd worden met als gevolg o.a. ongewenste algenbloei. Gelukkig mag er niet in gezwommen worden.

'Actualisatievergunning'
Stichting Groen Weert ziet dat Gedeputeerde Staten van Limburg de CZW steeds op haar wenken bedient.
Ook nu weer, vóór de beroepen bij de Raad van State, hebben de Gedeputeerde Staten van Limburg met steun van de gemeente Weert gezorgd voor de voorbereiding van een nieuwe ontgrondingsvergunning. Die vergunning wordt dus geen ontgrondingsvergunning genoemd maar een actualisatievergunning waarin de te delven hoeveelheden en ook de hoeveelheid te storten grond en bagger niet aan een maximum zijn gebonden.
Ook over de herinrichting van de plas met de vrijkomende leemlaag, om verdroging van de kwetsbare natuurgebieden in de omgeving tegen te gaan, wordt niet meer gesproken.
In de begeleidende tekst staat geruststellend dat ''geen kuub méér ontgrond zal worden en er niets verandert ten opzichte van de oude vergunning''. Dit is pertinent onjuist.
Dit heeft volgens Stichting Groen Weert alleen ten doel om bestuurders om de tuin te leiden en in slaap te sussen om zodoende illegale praktijken te kunnen legaliseren.

Stichting Groen Weert hoopt dat onze bestuurders eindelijk wakker worden en geen bondgenoot willen zijn in deze praktijken.
Anders zal het ontgronden en storten van grond en bagger doorgaan, ten koste van de natuur, het milieu en de belangen van de Weerter bevolking.