Groen Weert logo editor
 X 
Protest tegen kap aan Overmazepad en omgeving
geplaatst 4-8-2013
de-drie-wilgen-aan-het-overmazepadBomenstichting/Groen Weert en Wijkraad Groenewoud hebben geprotesteerd tegen de kap van twee wilgen aan het Overmazepad en het kappen van andere bomen in de omgeving. Zij pleiten voor het handhaven van de aanwezige wilgenbomen en het waar mogelijk inpassen van de aanwezige andere bomen.


Aan: Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Weert Postbus 950 6000 AZ Weert

Van: Wijkraad Groenewoud p.a. W. Kuijpers, Baroniestraat 22, 6004 HLWeert.

Bomenstichting Utrecht p.a. G.P.M. Hendriks, Noorderlaan 16, 6004 HV Weert.

Datum: 02 juni 2010.

Betreft: Bezwaarschrift i.v.m. uw voornemen tot het verlenen van een kapvergunning voor twee wilgen aan het Overmazepad te Weert en het kappen van andere bomen in de omgeving.

Geacht College,

Door middel van een aankondiging d.d. 28 april 2010 in het Land van Weert geeft u te kennen voornemens te zijn om een kapvergunning te willen verlenen voor het kappen twee wilgen (Salix Albra) aan het Overmazepad te Weert. In uw schrijven d.d. 21 mei 2010 bent u nader ingegaan op onze zienswijze d.d.17 februari 2010 betreffende het handhaven of inpassen van de bomen. Ook hierop willen we reageren.

Tegen het voornemen om een kapvergunning te verstrekken voor genoemde bomen en andere bomen, tekenen we bezwaar aan om de volgende redenen:
1.De kapvergunningaanvrage is niet rechtsgeldig omdat deze bij punt 7 niet voorzien is van een datum, naam en handtekening conform art. 4.2 AWB en had om deze redenen opnieuw gepubliceerd moeten worden.
2.De bomen zijn beschermd via de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Weert. Afdeling 3, en genoemd in het Bomenregister onder nummer 4108. Ze zijn niet beschadigd en zien er kerngezond uit. Ze hebben zich geheel hersteld van de werkzaamheden aan het aangrenzende evenemententerrein een tiental jaren geleden.
3.De twee wilgen staan in een groepje van drie wilgen. Ze zijn beeldbepalend en hebben een cultuurhistorische waarde. De wilgen stonden vroeger bij een boerderij. Tijdens de bouw van de wijk Groenewoud in 60-er jaren van de vorige eeuw zijn deze bomen bewust ingepast in de nieuwe omgeving. Veel oude bewoners hebben er nog herinneringen aan. Ook veel toekomstige bewoners van het Wozoco zullen de wilgen herkennen uit hun jeugdjaren. Dat men bij de beoordeling van de bomen geen cultuurhistorische waarde heeft toegekend is mogelijk te wijten aan de het onbekend zijn hiervan bij de beoordelaar. De drie bomen horen als groepje bij elkaar. Het kappen van een of twee bomen verstoort het harmonies beeld.
4.Bij nieuwbouw is het gebruikelijk dat men rekening houdt met de aanwezige geregistreerde bomen en bomen die door achterstand bij het registreren nog niet in het register zijn opgenomen. In dit geval heeft men deze wilgen over het hoofd gezien (zie punt 6 uw schrijven d.d. 21mei 2010) en een straat door een van deze bomen gepland. Door deze fout zouden twee wilgen gekapt moeten worden. Ook staan de bomen niet op het bouwterrein en vormen voor de bouw zelf geen belemmering. In uw schrijven van 21mei wijst u erop "dat door de aanpalende bouwwerkzaamheden de grond verstoord en verdicht zal raken waardoor de vitaliteit verder zal afnemen". Dit kan natuurlijk geen reden zijn om beschermde bomen te kappen. Als uitvoerder van de APV dient u erop toe te zien dat beschermde bomen tijdens bouwwerkzaamheden hun groeicondities blijven behouden.
5.Onder de drie wilgen is een hangplek voor de jeugd. Uit wetenschappelijke onderzoek ( O.a. Landscape and Human Health Laboratory van de University of Illinois) is gebleken dat een groene omgeving de veiligheid vergroot. De sfeer van "versteende" hangplekken vertaalt zich namelijk naar het gedrag van de jeugd. Groene hangplekken en zicht op groen verminderen agressie en vandalisme. Uw voorstel om de hangplek te verplaatsen buiten het genoemde groen is overbodig en niet gewenst.
6.In uw brief van 21 mei 2010 gaat u verder in op de kwaliteit van de bomen en de levensverwachting. De bomen zijn uit 1925 en zijn geheel hersteld van werkzaamheden in het verleden aan het aangrenzende evenemententerrein en zijn vitaal. De bomen zijn 85 jaar oud en kunnen 150 jaar oud worden. (De wilgen aan het Wilgenpad Broersepark Amstelveen zijn uit 1860-1870). Dus over de levensverwachting hoeven we ons geen zorgen te maken en kan dus ook geen reden zijn voor het kappen.
7.Voor een bosbouwer zal een wilgenboom minder waarde hebben dan een eik. Echter voor de gemiddelde bewoner van Weert ligt dit anders. Hun keuze van de boom met de hoogste X-factor in 2009 is gevallen op een 80 jaar oude wilg bij de Witte Odaschool in Bosoven. Ook aan deze wilgen bij de voormalige school en kerk zal menige buurtbewoners jeugdherinneringen hebben.
8.Bij de aanvraag van de kapvergunning zit een tekening. Op deze tekening zijn buiten de twee genoemde wilgen en de 3 beschermde paardekastanjes nog een 50-tal bomen aangegeven die gekapt gaan worden. Belangrijk voor de toekomstige bewoners is een groene omgeving waar ze op uit kunnen kijken. Bekend is ook het onderzoek door Jolanda Maas aan de Universiteit van Utrecht naar het effect van een groene omgeving op gezondheid welzijn en sociale veiligheid. Mensen in een groene omgeving ervaren hun gezondheid anderhalf keer hoger dan mensen die in een versteende buurt wonen. Ze hebben een lagere bloeddruk en minder psychische klachten. Zicht op groen draagt bij aan een sneller herstel van zieken. Nieuw te planten jonge bomen kunnen, gezien hun beperkte afmetingen, in deze nooit volwassen bomen vervangen vandaar dat we overleg hierover met u gevraagd hebben.
9.D.d. 04 mei hebben we overleg gehad met de heer H. Lamers. We hebben toen afgesproken dat we met een gefundeerd plan zouden komen voor het beperken van de te kappen bomen. D.d. 01 juni hebben we ons plan aan hem en aan de heer W. Op ''t Roodt gepresenteerd. Zie hiervoor ook bijlage A met in rood aangegeven de te handhaven of te verplaatsen bomen. (buiten de bomen die zondermeer gehandhaafd worden) In de verdere punten zal dit toegelicht worden.

Toelichting bij te handhaven of te verplaatsen bomen.
1.De met letter A aangegeven wilg kan behouden blijven bij het handhaven van het aanwezige Overmazepad. Het maken van een slinger in dit pad, waardoor de boom weg zou moeten, is ook qua veiligheid niet gewenst. (Denk aan vergelijkbare situatie fietspad Kazernelaan). Voor de wilg B is geen kapvergunning aangevraagd. Wilg C kan blijven staan indien de toegangsweg twee bochten van 45 graden krijgt. (zie stippellijnen) Een aantal parkeerplaatsen zal dan verplaatst moeten worden naar de verlengde Overmazestraat en of naar de Groenewoudlaan. Bij het handhaven van de gesitueerde weg t.p.v. boom C is deze boom ook over een afstand van 10m te verschuiven. Volgens firma Van de Vorst Groen is deze boom prima te verplaatsen gelijk de linden aan de Suffolkweg. De waarde van de wilgen is door een boomtaxiteur bepaald op € 9000,- per stuk.
2.Bij de Groenewoudlaan staan 3 beschermde paardekastanjes. Het blijkt dat de kroon van een boom aanmerkelijk groter is als op uw situatie aangegeven. Deze boom komt tegen de nieuwbouw. Rekening houdend met verdere groei zou men de bebouwing verder naar achter moeten plaatsen. Bij deze paardekastanjes staat een esdoorn. Deze staat niet aangegeven op uw tekening, echter kan wel gehandhaafd blijven.
3.Tussen het bouwterrein en de achtertuinen van de bewoners aan de Maastrichtstraat staat in het verlengde van 2 paardekastanjes een bomenrij, Deze zal grotendeels voor de nieuwbouw gekapt moeten worden, echter en tamme kastanje en 2 sierkersen kunnen optimaal ingepast worden. De tamme kastanje is een geschenk van de gemeente aan de bewoners.
4.In het verlengde van de Overmazestraat (achterzijde voormalige kerk) kunnen 2 haagbeuken (D en E) en een eik (F) gehandhaafd blijven. Wel enkele parkeerplaatsen te verplaatsen richting Nedermaaslaan. Nabij de Nedermaaslaan staat een paardekastanje (F) Deze staat niet op uw tekening aangegeven en kan behouden blijven.
5.De haagbeuken (G-H-I-J) aan de achterzijde van een parkeerplaats aan de Nedermaaslaan en zijn te verschuiven naar de Nedermaaslaan. Door Van de Vorst Groen is een richtprijs opgegeven van € 2000 a 3000 per boom. Een boomdeskundige heeft deze bomen beoordeeld. De bomen H en I zijn minder vitaal dan de bomen G en J door snoei in het verleden. Ook is het mogelijk boom G te verplaatsen naar de ruimte tussen de blokken of richting voormalige kerk. (gestippeld aangegeven) Een nieuwe haagbeuk met een hoogte van 8-10m en een omtrek van 70-80cm kost €9000,- exclusief transport en planten. Dus ook financieel is het aantrekkelijk om bomen te verplaatsen.
6.Bij de hoek Maastrichterstraat en Nedermaaslaan staat een beuk (L) en een eik (K). De beuk kan ingepast worden. De stam van de eik staat 3m van de toekomstige kopgevel van de nieuwbouw. Het is een slanke boom. Afhankelijk van de bouw (hoogte, ramen, balkon) is deze te handhaven. Bij het handhaven van genoemde beuk en eik moeten de daar geprojecteerde parkeerplaatsen naar de overkant. Uit het oogpunt van veiligheid en het keren van de voertuigen zou men de parkeerplaatsen toch moeten verplaatsen. Ook wordt de entree door de beuk en de eik extra aangekleed en de herinneringen aan het voormalige bosje blijven voortleven.
7.In de straat lopend tussen de nieuwbouw zijn midden in de straat 3 bomen aangegeven. We stellen voor deze naast deze weg te planten om de volgende redenen: -De straat moet hierdoor anders 2m breder worden. Dit gaat ten koste van het groen. – De bomen zijn op straat kwetsbaar. Ook de veiligheid is erdoor niet gediend. Denk ook aan belemmering van zicht op het verkeer – De wortels worden verdicht door het verkeer. -Wortelopdruk. – Aantasting door dooizouten.- Geen mogelijkheid voor riolering en leidingen in de straat. Dus kortom geen geschikte boomgroeiplaats. De in de brief van 21 mei aangegeven beschikbare lindebomen zouden hier naast de weg geplant kunnen worden.

Samengevat verzoeken u geen kapvergunning af te geven voor de twee wilgen en tevens de gevraagde bomen te handhaven dan wel te verplaatsen.

Met vriendelijke groeten,

Wim Kuijpers, Secretaris Wijkraad Groenewoud.

Gerard Hendriks, Contactpersoon van de Bomenstichting voor de gemeente Weert. en Stichting Groen Weert

--------------------------------------------------------------------------------

Betreft: Pleitnota tegen het uw voornemen tot het verlenen van een kapvergunning voor twee wilgen aan het Overmazepad te Weert en het kappen van andere bomen in de omgeving.

Van: Wijkraad Groenewoud p.a. W. Kuijpers, Baroniestraat 22, 6004 HLWeert. Bomenstichting Utrecht p.a. G.P.M. Hendriks, Noorderlaan 16, 6004 HV Weert.

Datum: 14 juni 2010.

Geachte voorzitter,

Namens de Bomenstichting Utrecht en namens de Wijkraad Groenewoud pleit ik voor het handhaven van de aanwezige wilgenbomen en het waar mogelijk inpassen van de aanwezige andere bomen. Voor een situatie met de plaats van de bomen verwijs ik naar bijlage A van het bezwaarschrift d.d. 02 juni 2010.
1. De kapvergunningaanvrage is niet rechtsgeldig omdat deze bij punt 7 niet voorzien is van een datum, naam en handtekening conform art. 4.2 AWB en had om deze redenen opnieuw gepubliceerd moeten worden. Hierop is gewezen bij het indienen van de zienswijze. Men zou dan verwachten dat bij het ter inzage leggen van de stukken, waarop men bezwaar kan maken, er een correctie zou plaats vinden, echter dit is niet het geval. Er zijn zelfs helemaal geen stukken ter inzage gelegd.
2. De bomen zijn beschermd via de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Weert. Afdeling 3, en genoemd in het Bomenregister onder nummer 4108. Ze zijn niet beschadigd en zien er kerngezond uit. Ze hebben zich geheel hersteld van de werkzaamheden aan het aangrenzende evenemententerrein een tiental jaren geleden.
3. De grond onder de wilgen heeft de bestemming ''groeiplaats boom'' volgens de APV Afdeling 3, artikel 4:12 lid 5 en dit blijft ook na het kappen van de bomen of met moet het bestemmingsplan hier op aanpassen.
4. De twee wilgen staan in een groepje van drie wilgen. Ze zijn beeldbepalend voor de omgeving en hebben een cultuurhistorische waarde. De wilgen stonden vroeger bij een boerderij. Tijdens de bouw van de wijk Groenewoud in 60-er jaren van de vorige eeuw zijn deze bomen bewust ingepast in de nieuwe omgeving. Veel oude bewoners hebben er nog herinneringen aan. Ook veel toekomstige bewoners van het Wozoco zullen de wilgen herkennen uit hun jeugdjaren. Dat men bij de beoordeling van de bomen geen cultuurhistorische waarde heeft toegekend is mogelijk te wijten aan de onbekend hiervan bij de beoordelaar. De drie bomen horen als groepje bij elkaar. Het kappen van een of twee bomen verstoort het harmonies beeld.
5. Bij nieuwbouw is het gebruikelijk dat men rekening houdt met de aanwezige geregistreerde bomen en bomen die door achterstand bij het registreren nog niet in het register zijn opgenomen. In dit geval heeft men deze wilgen over het hoofd gezien (zie punt 6 uw schrijven d.d. 21mei 2010) en een nieuwe straat door een van deze bomen gepland. Door deze fout zouden twee wilgen gekapt moeten worden. In plaats van de fout te herstellen moeten nu de wilgen het loodje leggen. De omgekeerde wereld. Ook staan de bomen niet op het bouwterrein en vormen voor de bouw zelf geen belemmering. In uw schrijven van 21mei wijst u erop "dat door de aanpalende bouwwerkzaamheden de grond verstoord en verdicht zal raken waardoor de vitaliteit verder zal afnemen". Dit kan natuurlijk geen reden zijn om beschermde bomen te kappen. Als uitvoerder van de APV bezit u volgens artikel 4:12 lid 4 een bijzondere onderhoudsplicht voor de eigen monumentale houtopstanden zoals een goede beheerder betaamt. Dus u dient erop toe te zien dat beschermde bomen tijdens bouwwerkzaamheden hun groeicondities blijven behouden. Dus ook dit kan geen reden zijn om dan maar de bomen te kappen.
6. Onder de drie wilgen is een hangplek voor de jeugd. Uit wetenschappelijke onderzoek ( O.a. Landscape and Human Health Laboratory van de University of Illinois) is gebleken dat een groene omgeving de veiligheid vergroot. De sfeer van "versteende" hangplekken vertaalt zich namelijk naar het gedrag van de jeugd. Groene hangplekken en zicht op groen verminderen agressie en vandalisme. Uw voorstel om de hangplek te verplaatsen buiten het genoemde groen is overbodig en niet gewenst.
7. In uw brief van 21 mei 2010 gaat u verder in op de kwaliteit van de bomen en de levensverwachting. De bomen zijn uit 1925 en zijn geheel hersteld van werkzaamheden in het verleden aan het aangrenzende evenemententerrein en zijn vitaal. Uit niets blijkt, ook niet uit uw schrijven d.d.21 mei 2010, dat de bomen niet vitaal zijn. Onze deskundigen hebben de bomen als vitaal beoordeeld. De bomen zijn 85 jaar oud en kunnen 150 jaar oud worden. (De wilgen aan het Wilgenpad Broersepark Amstelveen zijn uit 1860-1870). Dus over de levensverwachting hoeven we ons geen zorgen te maken en kan dus ook geen reden zijn voor het kappen.
8. Voor een bosbouwer zal een wilgenboom minder waarde hebben dan een eik. Echter voor de gemiddelde bewoner van Weert ligt dit anders. Hun keuze van de boom met de hoogste X-factor in 2009 is, met een overgrote meerderheid, gevallen op een 80 jaar oude wilg bij de Witte Odaschool in Bosoven. Ook aan deze wilgen bij de voormalige school en kerk zal menige buurtbewoners jeugdherinneringen hebben.
9. Bekend is dat een 100 jarige beuk van 20 m hoog en 12 m breed 600.000 bladeren bezit met een gezamenlijke oppervlakte van 1200m2, en dat deze beuk per dag 18 kg CO2 opneemt en 10 mensen van zuurstof voorziet. Voor vervanging zijn 2000 jonge boompjes nodig. Kosten € 150.000,-. (bron PPH) Indien men, in dit geval, er van uitgaat dat de twee wilgen bij elkaar een gelijk bladoppervlak hebben dan een beuk dan is de voorgestelde vervanging door twee linden met een doorsnede van 30cm natuurlijk onvoldoende. Daarvoor heeft men er minstens 14 van nodig. In uw schrijven staat dat u de 3 wilgen wilt vervangen door 3 linden. Dit kan natuurlijk ook niet omdat u maar van 2 wilgen een kapvergunning heeft aangevraagd.
10. Een volwassen boom vangt het fijnstof op van 30.000 gereden autokilometers. Vooral bij woningen zijn daarom bomen belangrijk. Door de aanwezige fijnstof leven we allen gemiddeld een jaar korter.
11. De twee wilgen hebben een getaxeerde waarde van € 9000,- per stuk. Het kappen hiervan is kapitaalvernietiging.
12. Bij de aanvraag van de kapvergunning zit een tekening. Op deze tekening zijn buiten de twee genoemde wilgen en de 3 beschermde paardekastanjes nog een 56-tal bomen aangegeven die gekapt gaan worden. Belangrijk voor de toekomstige bewoners is een groene omgeving waar ze op uit kunnen kijken. Bekend is ook het onderzoek door Jolanda Maas aan de Universiteit van Utrecht naar het effect van een groene omgeving op gezondheid welzijn en sociale veiligheid. Mensen in een groene omgeving ervaren hun gezondheid anderhalf keer hoger dan mensen die in een versteende buurt wonen. Ze hebben een lagere bloeddruk en minder psychische klachten. Zicht op groen draagt bij aan een sneller herstel van zieken. Nieuw te planten jonge bomen kunnen, gezien hun beperkte afmetingen, zoals aangetoond in deze nooit volwassen bomen vervangen.
13. Het oorspronkelijke terrein van de basisschool wordt bestemd voor de bouw van een woonzorgcentrum. Hiervoor wordt nu niet alleen het terrein van de basisschool gebruikt maar ook het omliggend groen. Hierdoor wordt het totale bouwterrein bijna verdubbeld van 7250m2 naar13600m2. Dus 6350 m2 groen gaat verdwijnen en wordt niet elders gecompenseerd in de wijk. Ook zouden 8 bomen op het schoolterrein en 50 bomen erbuiten moeten verdwijnen. Vergelijkt men dit met 10 volwassen beuken dan zou men 20.000 jonge bomen hiervoor als compensatie moeten planten. Kosten € 1,5 miljoen. Daarbij komt nog dat in de buurt al veel groen opgeofferd is voor een sporthal en een nieuwe basisschool, terwijl het streven van de gemeente is om het groen uit te breiden.
14. D.d. 04 mei hebben we overleg gehad met de heer H. Lamers. We hebben toen afgesproken dat we met een gefundeerd plan zouden komen voor het beperken van de te kappen bomen. D.d. 01 juni hebben we ons plan aan hem en aan de heer W. Op ''t Roodt gepresenteerd. Zie hiervoor ook bijlage A met in rood aangegeven de te handhaven of te verplaatsen bomen. (buiten de bomen die zonder meer gehandhaafd worden) In de verdere punten zal ik dit nader toegelichte.

Toelichting bij te handhaven of te verplaatsen bomen.
1. De met letter A aangegeven wilg kan behouden blijven bij het handhaven van het aanwezige Overmazepad. Het maken van een slinger in dit pad, waardoor de boom weg zou moeten, is ook qua veiligheid niet gewenst. (Denk aan vergelijkbare situatie fietspad Kazernelaan). Voor de wilg B is geen kapvergunning aangevraagd. Wilg C kan blijven staan indien de toegangsweg twee bochten van 45 graden krijgt. (zie stippellijnen) Een aantal parkeerplaatsen zal dan verplaatst moeten worden naar de verlengde Overmazestraat en of naar de Groenewoudlaan. Bij het handhaven van de gesitueerde weg t.p.v. boom C is deze boom ook over een afstand van 10m te verschuiven. Volgens firma Van de Vorst Groen in Someren is deze boom prima te verplaatsen gelijk de linden aan de Suffolkweg. Het kan niet zo zijn dat de gemeente bij de Suffolkweg een projectontwikkelaar de verplichting oplegt om 2 monumentale bomen te verplaatsen en wanneer het om bomen van de gemeente zelf gaat dan deze gekapt moeten worden.
2. Bij de Groenewoudlaan staan 3 beschermde paardekastanjes. Het blijkt dat de kroon van een boom aanmerkelijk groter is als op uw situatie aangegeven. Deze boom komt tegen de nieuwbouw. Rekening houdend met verdere groei zou men de bebouwing verder naar achter moeten plaatsen. Bij deze paardekastanjes staat een esdoorn. Deze staat niet aangegeven op uw tekening, echter kan wel gehandhaafd blijven.
3. Tussen het bouwterrein en de achtertuinen van de bewoners aan de Maastrichtstraat staat in het verlengde van 2 paardekastanjes een bomenrij, Deze zal grotendeels voor de nieuwbouw gekapt moeten worden, echter en tamme kastanje en 2 sierkersen kunnen optimaal ingepast worden. De tamme kastanje is een geschenk van de gemeente aan de bewoners.
4. In het verlengde van de Overmazestraat (achterzijde voormalige kerk) kunnen 2 haagbeuken (D en E) en een eik (F) gehandhaafd blijven. Wel enkele parkeerplaatsen te verplaatsen richting Nedermaaslaan. Nabij de Nedermaaslaan staat een paardekastanje (F) Deze staat niet op uw tekening aangegeven en kan behouden blijven.
5. De haagbeuken (G-H-I-J) aan de achterzijde van een parkeerplaats aan de Nedermaaslaan en zijn te verschuiven naar de Nedermaaslaan. Door Van de Vorst Groen is een richtprijs opgegeven van € 2000 a 3000 per boom. Een boomdeskundige heeft deze bomen beoordeeld. De bomen H en I zijn iets minder vitaal dan de bomen G en J door snoei in het verleden. Ook is het mogelijk boom G te verplaatsen naar de ruimte tussen de blokken of richting voormalige kerk. (gestippeld aangegeven) Een nieuwe haagbeuk met een hoogte van 8-10m en een omtrek van 70-80cm kost €9000,- exclusief transport en planten. Dus ook financieel is het aantrekkelijk om bomen te verplaatsen.
6. Bij de hoek Maastrichterstraat en Nedermaaslaan staat een beuk (L) en een eik (K). De beuk kan ingepast worden. De stam van de eik staat 3m van de toekomstige kopgevel van de nieuwbouw. Het is een slanke boom. Afhankelijk van de bouw (hoogte, ramen, balkon) is deze te handhaven. Bij het handhaven van genoemde beuk en eik moeten de daar geprojecteerde parkeerplaatsen naar de overkant. Uit het oogpunt van veiligheid en het keren van de voertuigen zou men de parkeerplaatsen toch moeten verplaatsen. Ook wordt de entree door de beuk en de eik extra aangekleed en de herinneringen aan het voormalige bosje blijven voortleven.
7. In de straat lopend tussen de nieuwbouw zijn midden in de straat 3 bomen aangegeven. We stellen voor deze naast deze weg te planten om de volgende redenen: -De straat moet hierdoor anders 2m breder worden. Dit gaat ten koste van het groen. – De bomen zijn op straat kwetsbaar. Ook de veiligheid is erdoor niet gediend. Denk ook aan belemmering van zicht op het verkeer – De wortels worden verdicht door het verkeer. -Wortelopdruk. – Aantasting door dooizouten.- Geen mogelijkheid voor riolering en leidingen in de straat. Dus kortom geen geschikte boomgroeiplaats. De in de brief van 21 mei aangegeven beschikbare lindebomen zouden hier naast de weg geplant kunnen worden.

Samengevat verzoeken we u geen kapvergunning af te geven voor de twee wilgen en tevens de gevraagde bomen te handhaven dan wel te verplaatsen en het verloren gegaan groen elders in de wijk te compenseren.