Groen Weert logo editor
 X 
Maak kennis met de stichting Groen Weert
geplaatst 130207
Het doel:

De Stichting wil het bestaande bomenbestand en het overige groen in en rond de gemeente Weert behouden en uitbreiden. Bovendien zet ze zich in voor de verbetering van de woon- , werk- en leefomgeving van de burgers.

Het is een bekend gegeven dat de meeste mensen zich goed voelen in een omgeving met behoorlijk wat groen. Een dergelijk omgeving heeft daarom niet alleen een natuurwaarde maar ook een gezondheidswaarde en bovendien kan men spreken van een economische waarde voor de gemeente Weert en omgeving.

Actuele situatie:

In de beginfase heeft het bestuur van de SGW geprobeerd het groen in de omgeving statistisch te analyseren.

We schrokken van de uitkomsten van het onderzoek en kwamen tot de conclusie dat er niet zoveel begroeiing aanwezig is als algemeen aangenomen wordt. Bovendien gaan we met zijn allen wat nonchalant om met het bestaande groen.

Onafhankelijk:

De Stichting Groen Weert staat los van politieke partijen of stromingen. Er is bewust gekozen voor een neutrale en onafhankelijke positie. Dat wil echter niet zeggen dat stichting niet gebruik zou kunnen maken van de ervaring die politici, verenigingen, stichtingen of actiegroepen opgebouwd hebben.

Stichting -bestuursleden: achtergrond:

Marian Garos: juriste

Frans Goossens: onderwijs, boomverordeningen/wetgeving

Gerard Hendriks: bouwkundige, natuurgids

Frans van Geffen: Philips, bestuurlijke en juridische ervaring

Lucy van der Heijden: kunstsector, dierenbescherming

Jos Kunnen: zelfstandig ondernemer, natuurgids.

Jan Stouten: specialist offsetdruk, natuurkenner

Saskia Bakker: milieulab., secretarieel

Eric Creemers: milieudeskundige, cineast, trainer

Het ontstaan:

De SWG vindt haar oorsprong in de Nederlandse Bomenstichting. Haar vertegenwoordiger in Weert, Gerard Hendriks, heeft in 2008 ''De X factor", een verkiezing van de meest aantrekkelijke boom in de buurt, omarmd. Samen met de gemeente Weert en de bomenwerkgroep van het IVN organiseerde hij deze boomverkiezing.

Om zuiver juridische en praktische redenen is de bomenwerkgroep van het IVN overgegaan in de Stichting Groen Weert.

De SGW werkt nauw samen met het IVN afdeling Weert.

Gerard Hendriks en Jos Kunnen zijn tevens contactpersoon van de Bomenstichting voor Weert en omgeving

Werkwijze:

Om de doelstellingen hierboven genoemd te bereiken, onderneemt SGW de volgende acties:

A Controle van elke aangevraagde kapvergunning, het doen van specialistisch boom- onderzoek, en het geven van een visie rond de kapaanvraag.

B Het voorlichten van de burgers van de gemeente Weert en omgeving en het verstrekken van boomtechnische informatie. Speciaal hiervoor heeft de SGW een website geopend. www.groenweert.nl

C In het kader van de burgerparticipatie biedt SWG de gemeente Weert haar diensten aan. Deze diensten kunnen op het gebied van informatieverstrekking, maar ook op andere terreinen liggen. Zo hebben we de gemeente aangeboden actief te zijn bij het onderhoud en de uitbreiding van het Bomenregister.

D Soms kunnen we via bemiddeling voorkomen dat monumentale bomen gekapt worden. Deze werkwijze heeft onze voorkeur boven het voeren van juridische stappen.

E Waar we kunnen, stimuleren we de nieuwe aanplant van bomen, heggen en struwelen.

F Zeker niet in de laatste plaats staan we altijd klaar om op verzoek dorps- en wijkraden ten dienste te zijn bij hun werk. Ook inwoners van de gemeente Weert worden mondiger en willen graag meedenken met de ontwikkeling van hun leefomgeving. De gemeente Weert stimuleert en waardeert deze nieuwe houding.

G Het werk van gemeenteraadsleden is omvangrijk en complex. Soms is er van die zijde behoefte aan meer achtergrondinformatie. Omdat onze stichting zich uitsluitend specialiseert in de groene en schone leefomgeving kunnen we op verzoek informatie aandragen.

Overleg:

De Stichting Groen Weert vergadert regulier op de eerste woensdag van elke maand.

Financiƫn:

Onze stichting kent geen structurele geldelijke ondersteuningen van derden, maar is afhankelijk van giften en soms kleine onkostenvergoedingen. Staat u sympathiek tegen over het doel van de stichting? Elke bijdrage, ook al is het een klein bedrag, is welkom.

Rekening nummer 1455.65.955 Rabobank t.n.v. Stichting Groen Weert Nobellaan 9, 6006 NP Weert

Voorzitter : Gerard Hendriks: voorzitter@groenweert.nl

Secretaris: Jos Kunnen: secretaris@groenweert.nl