Groen Weert logo editor
 X 
Groen Weert tegen kap aan Frans Stroukxstraat
geplaatst 15-8-2010
stramproyDe Bomenstichting en de Stichting Groen Weert is tegen het voornemen om kap toe te staan van 9 beuken op de Frans Stroukxstraat te Stramproy. Dit zou nodig zijn in verband met de voorgenomen reconstructie van de N292 (richting België). Groen Weert heeft bezwaar aangetekend, mede op aangeven van de Dorpsraad Stramproy.

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van Weert.
Postbus 950
6000 AZ
Weert.
Van: J.H.G. Kunnen.
Nobellaan 9
6006 NP Weert.
Contactpersoon van de Bomenstichting voor Weert.
Secretaris Stichting Groen Weert.
Datum: 19 augustus 2010
Betreft:
Bezwaarschrift/zienswijze betreffende het mogelijk verlenen van een kapvergunning aan de Provincie Limburg van negen beuken op de N 292 (Frans Strouxstraat) te Stramproy, gemeente Weert, hmp 7.3 tot 7.7, sectie en nummer: F 242 G.
Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand tekenen wij namens de Bomenstichting en de Stichting Groen Weert bezwaar aan tegen het voornemen om kap toe te staan van 9 beuken op de Frans Stoukxstraat in verband met de voorgenomen reconstructie van de N 292 te Stramproy, Gemeente Weert.
Stichting Dorpsraad Stramproy heeft inmiddels naar aanleiding van de gevraagde kapvergunning naar onze stichting aangegeven dat zij in meerderheid geen voorstander is van het kappen van deze monumentale bomen en dat zij dat alleen acceptabel acht als geen andere verkeersveilige alternatieven voorhanden zijn. Men heeft enerzijds oog voor het veiliger maken van het betreffende traject indien dat concreet tot verbetering zal leiden maar anderzijds is men van mening dat het kunnen behouden van de beukenbomen van wezenlijk belang is voor de uitstraling van het gebied. Dorpsraad Stramproy is verder de mening toegedaan dat de aanwezigheid van de bomen eerder een snelheidverminderend effect zal hebben dan een meer open tracé – zoals we dat bij voorbeeld kennen tussen Kinrooi en Maaseik. De Stichting Dorpsraad Stramproy is derhalve van mening dat het juist daarom van belang is te pleiten voor het behoud van de bomen en daarmee van de fraaie groene entree van het dorp.
Tot zover het standpunt van Stichting Dorpsraad Stramproy.
Wij als Bomenstichting en Stichting Groen Weert voeren verder de volgende onderbouwing aan voor ons bezwaar tegen de mogelijke kap van de genoemde
9 beuken:
1.Op de Aanvraag kapvergunning d.d. 4 augustus 2010 wordt door de Provincie Limburg verzocht om in behandeling te nemen de kapaanvraag van de hiervoor genoemde 9 beuken. Echter zoals u weet zijn deze 9 beuken in het Bomenregister van de gemeente Weert opgenomen en als zodanig wettelijk beschermd.

1.Beschermde waardevolle bomen zijn niet voor niets opgenomen in het Bomenregister.

Het doel is deze te behouden en als een goede huisvader te beschermen en te verzorgen.
3. De takken van de boom vormen geen hinder voor het huidige en toekomstige
verkeer.
Dus dat kan geen reden zijn om ze te vellen.
1.Verder hebben de bomen voor de verkeersgebruikers optisch gezien een versmallend aanzicht van de rijweg hetgeen op de bestuurder een gunstige invloed kan hebben in verband met de verkeerssnelheid, met andere woorden: het heeft een dempende invloed heeft op de snelheid van de voertuigen.

5 Bij een zorgvuldige voorbereiding wordt eerst een Boom - effectanalyse gemaakt.
In zo''n Boom - effectanalyse wordt gedetailleerd in beeld gebracht wat de risico''s
zijn van de ruimtelijke plannen voor het bestaande boomareaal. Hierdoor wordt
het mogelijk vroegtijdig in het proces van de reconstructie maatregelen te treffen
ten gunste van de beuken.
Het is ons niet bekend of er voor dit project een Boom - effectanalyse is gemaakt.
1.De grond onder de beuken heeft de bestemming "groeiplaats boom" volgens het

Afd. 3, artikel4:12 lid 5 en dit blijft ook zo na eventuele velling van de bomen of
Anders is men genoodzaakt het bestemmingsplan hier op aan te passen.
1.Een beëdigd boomtaxateur heeft op ons verzoek de 9 beuken beoordeeld op maat, vitaliteit en waarde.

Hij schat de ouderdom van de beuken op 75 jaar en ze hebben een maatomtrek
van 250 cm. De potentiële waarde heeft hij in verband met de vitaliteit van de
bomen voorzien van een correctiefactor.
De 9 bomen worden door hem uiteindelijk getaxeerd op € 52.536,00.
Zie s.v.p. bijgevoegde bijlage van de taxateur.
1.Bekend is dat een 75 jarige beuk van 20 m hoog en 12 m breed 450.000

bladeren bezit met een gezamenlijke oppervlakte van 900 m2 en dat deze beuk
per dag 12,5 kg CO2 opneemt en ruim zeven mensen van zuurstof voorziet.
Voor vervanging van deze beuk zijn 1500 jonge boompjes nodig.
De 9 beuken vangen per dag dus 112,5 kg CO2 op en voorzien 63 mensen van
zuurstof. Voor vervanging zijn dan 13.500 jonge boompjes nodig.
Kosten € 1.008.000,00.
Dus de herplant met jonge iepen valt in het niet bij de aanwezige bomen.
1.Zoals verder bekent zal zijn vangt een boom, van bovengenoemde omvang,

het fijnstof op van 30.000 autokilometers. In dit geval voor de 9 bomen het fijnstof van 270.000 autokilometers.
In Venlo heeft men voor de opvang van het fijnstof afkomstig van de A 73 ter compensatie elf parken aangelegd.
Ook voor het opvangen van fijnstof van de N 292 is dit van het grootste belang.
1.Wij (in deze de Stichting Groen Weert en Bomenstichting) zijn ter plekke de situatie in ogenschouw gaan nemen.

Het profiel van het wegdek, nabij de 7 beschermde beuken, kan technisch gezien,
2 à 3 meter opgeschoven worden naar rechts (gezien vanaf de Belgische grens). Vervolgens kan dan middels een vangrail of geleiderail, die "botsvriendelijk" en "vergevingsgezind" is de bomen afgeschermd worden van het snelverkeer. Vangrails/geleiderails zijn zeer gebruikelijk op autosnelwegen. Zelfs op de N 292 is gebruik gemaakt van een vangrail ter hoogte van het perceel van het bedrijf Custers Plants, Maaseikerweg 189. Andere voorbeelden van gebruik van vangrails/geleiderails zijn de provinciale wegen langs de Noordervaart en Zuid-Willemsvaart.
(De tegenwoordige vangrails hebben een zogenaamde inschuifbare mogelijkheid (kreukelzone) waardoor bij botsingen van voertuigen met vangrails de krachten die daarbij vrijkomen goed verdeeld worden, zodat de schade beperkt blijft voor inzittenden en voertuig.
Door een gedeeltelijke verwijdering van het asfalt nabij de beuken kan men ter plaatse bovendien groeiplaatsverbeterde maatregelen treffen zoals beluchten van de bodem, het aanbrengen van compost, mineralen en miccorhizza.
Door het profiel te verleggen zullen helaas de 2 beuken ter rechterzijde van de weg (gezien vanaf de Belgische grens) moeten verdwijnen.
1.Weert profileert zich als "Stad in het Groen". Men hecht veel waarde aan een groene omgeving. De gemeente heeft dit vertaald in de onlangs verschenen Kadernota Groen Weert welke door het bevoegd gezag (lees de gemeenteraad van Weert) werd goedgekeurd. Het uitgangspunt is het handhaven dan wel het uitbreiden van het groen.

Gezien het belang voor het behoud van de genoemde beschermde beuken verzoeken wij u - zonder daarbij de veiligheid van de weggebruiker uit het oog te verliezen - de plannen voor uitvoering van de reconstructie aan N 292 te herzien en wel zodanig dat de 7 voornoemde beukenbomen behouden kunnen blijven voor nu en de verdere toekomst.
Hoogachtend,
J.H.G. Kunnen. G.P.M. Hendriks.
Contactpersoon van de Bomenstichting voor Weert. Voorzitter Stichting Groen
Weert.
Bestuurslid en secretaris van Stichting Groen Weert. Contactpersoon
Bomenstichting.
#Bijlage: Taxatierapport van dhr. J. de Cortie.

#Een afschrift zenden we naar de Provincie Limburg.