Groen Weert logo editor
 X 
Zienswijze over uitbreiding varkenshouderij Nederweert
geplaatst 27-2-2023
27 februari 2023
Stichting Groen Weert e.o. heeft een zienswijze ingediend bij de gemeente Nederweert over uitbreiding varkenshouderij aan de Eindhovensebaan 16 Nederweert

Plan

De ondernemer op de Eindhovensebaan 16 te Nederweert is voornemens zijn varkensstallen uit te breiden.
Het oppervlak te bouwen stallen en aantal gehouden varkens zou dan ongeveer verdubbelen. Voor het ‘uitbreiden van het bouwvlak’ is aanpassing van de vergunning nodig. Daarom konden belanghebbenden tot 2 maart een zienswijze indienen.
Het planvoornemen is volgens provincie en gemeente in overeenstemming met hun beleid.
Tot 2 maart 2023 was het indienen van een zienswijze bij de gemeente Nederweert mogelijk.
Omwonenden en Stichting Groen Weert e.o. hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.Niet_meer_varkens

Uitstoot
Geur, ammoniak, stikstof, fijnstof zouden door technische maatregelen binnen de huidige norm blijven.
Deze technische installaties blijken in de praktijk echter niet te voldoen.
De uitstoot en stank hebben een negatief effect op omwonenden, en het hele gebied, betreffende gezondheid en algemeen welbevinden.
Belangrijk is ook het nabijgelegen Natura 2000 gebied de Groote Peel.

Natuurdoelanalyses
Onlangs kwam in het nieuws dat in de provincie Noord-Brabant geen enkel project met een stikstofeffect nog een vergunning krijgt.
De 'natuurdoelanalyses' liet de provincie opstellen in het kader van het landelijke stikstofbeleid.
De analyses bevestigen de slechte staat van de natuur in Noord-Brabant.
Alle provincies dienen de staat van hun natuur uitgebreid in kaart brengen. Het gaat daarbij niet alleen over stikstof maar ook zaken als droogte, waterkwaliteit, beheer en recreatiedruk wegen mee. De analyses laten zien hoe beschermde soorten en leefgebieden ervoor staan.
Ook de provincie Limburg zal uiterlijk april 2023 een volledige natuurdoelanalyse dienen uit te voeren en bekend te maken. Het ligt voor de hand dat de uitkomst hier niet anders zal zijn dan de situatie in Noord-Brabant.

Dierenwelzijn
Nergens in de vergunning wordt gerept over het welzijn van de te houden dieren.
De Wet Dieren is recent aangepast. Het gaat om wijziging van uitgangspunten en normen voor het huisvesten van dieren, dus ook varkens. Dit betreft zowel ingrepen bij dieren, als het kunnen vertonen van natuurlijk gedrag. Dit laatste vraagt veel meer ruimte per dier.
Het huisvestingssysteem van de intensieve veehouderij voldoet hier bij lange na niet aan, zodat de bedrijfstak onder grote druk komt te staan.
De wet is aangenomen door zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer en had dit jaar al ingevoerd moeten zijn.

Voortschrijdend inzicht
Stichting Groen Weert e.o. en omwonenden vinden dat voortschrijdende inzichten uitbreiding, voor welke veestapel dan ook, niet meer mogelijk moet zijn.
Uitbreiding van de veestapel is niet alleen een lokale kwestie. De gevolgen reiken veel verder.
Behalve de overheid in Nederland houdt ook de Europese Unie zich ermee bezig. Immers, in de huidige tijd is nóg meer dieren houden zeer ongewenst.
Met klem dringen wij er bij de gemeente Nederweert op aan deze schaalvergroting niet toe te staan.