Groen Weert logo editor
 X 
Werkzaamheden in het Weerterbos
geplaatst 07-08-2017
In het Weerterbos worden o.a. grove dennen gekapt om ruimte te maken voor de ontwikkeling van heidevelden.
In de strijd tegen klimaatverandering pleit Stichting Groen Weert juist voor behoud van bos, en zelfs voor de aanplant van meer bos

WeerterbosKaart
Onderstaand het artikel van Stichting het Limburgs Landschap.
Stichting het Limburgs Landschap voert van begin augustus tot eind november werkzaamheden uit in het Weerterbos in de gemeente Nederweert op de grens van Limburg met Noord-Brabant. In de omgeving van 'In den Vloed' worden oevers vrijgemaakt van ongewenste opslag met grove den. Bij 'In den Vloed', 'Koolespeelke' en 'de Grashut' worden bosopstanden van fijnspar omgevormd naar venoevers, zodat die een geleidelijke en natuurlijke overgang kunnen gaan vormen naar het achterliggende loofbos. Sparren verdampen in zomer en winter veel water. Door de sparren weg te halen, wordt verdroging voorkomen. Verder wordt aan de zuidzijde van het Maarhezerveld 5 hectare grove dennenbos omgevormd naar heide met verspreid staande bomen en struiken.|

De op de hoger gelegen droge bossen en de natte moerassige delen met vennen en heiden zijn kenmerkend voor het gebied. Ondanks alle beheerinspanningen in het verleden staat de natuurkwaliteit in het Weerterbos onder druk. De neerslag van stikstof door de jarenlange hoge uitstoot afkomstig uit de landbouw, maar ook uit verkeer en industrie, zorgt nog steeds voor een sterke verzuring en vermesting. De problemen die hiermee samenhangen worden door het rijk en de provincie onderkend. Met geld afkomstig uit het Programmatische Aanpak Stikstof, een overheidsprogramma gericht op het terugdringen van de effecten van stikstof in de natuur, kan Het Limburgs Landschap in een aantal bijzondere natuurgebieden extra natuurherstelmaatregelen uitvoeren.