Groen Weert logo editor
 X 
Teleurstelling over uitspraak Raad van State in zaak CZW
geplaatst 6-8-2017
170709_zandwinning_CZWDe Natuur en Milieufederatie Limburg, Stichting Groen Weert en Ecologische Werkgroep Weert Zuid, zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State (eind juni 2017) over de gewijzigde ontgrondingsvergunning (d.d. 28 juli 2016) voor het IJzeren Man gebied in Weert.
Een belangrijke ecologische zone van ruim 60 ha, met zogenaamde ‘zilvergroene natuur’, verliest grotendeels haar natuurfunctie. Dat had anders gekund.|

In de jaren 90 werd de grootschalige zandwinning in Weert uiteindelijk goedgekeurd door alle betrokken partijen, waaronder natuurverenigingen, rijk en provincie. Daarbij was doorslaggevend dat het ontgrondingsgebied een belangrijke functie zou gaan vervullen in de ecologische hoofdstructuur (EHS).
Recreatief medegebruik zou daarbij een belangrijke nevendoelstelling zijn.
Twee jaar geleden werden deze afspraken echter van tafel geveegd en kwam er een geheel nieuw plan op tafel.
De natuurorganisaties hebben toen de gemeenteraad van Weert verzocht rekening te houden met de hoogwaardige natuur en gevraagd om natuurdoelen en recreatieve ontwikkelingen te koppelen. Dit was namelijk goed mogelijk.
Helaas had de ontgronder haast en zette de gemeenteraad onder druk met argumenten als vertraging in de zandwinning en in het creëren van een zandstrand.

De wet- en regelgeving stelt een initiatiefnemer helaas niet verplicht om te streven naar een breed maatschappelijk draagvlak, ook niet bij dit soort grote landschappelijke ingrepen. Als de initiatiefnemer en lokale bestuurders dus niet willen meedenken, kunnen (lokale) natuur- en milieuclubs hun universele belangen nauwelijks behartigen.
Het provinciale beleid bepaalt dat de initiatiefnemer bij een ontgronding voor draagvlak moet
zorgen, maar dit blijkt in de praktijk een wassen neus. De provincie Limburg die de vergunningen afgeeft, kon de aanvraag van de initiatiefnemer alleen toetsen aan de wettelijke kaders.
De Raad van State oordeelt helaas dat het instellen van een klankbordgroep ná het vaststellen van de bepalende kaders, voldoende is om draagvlak te creëren. Al kan in dat stadium enkel nog over detaillering worden meegedacht. Er staat immers al vast dat heel het gebied diep ontgraven wordt, hoe de inrichting eruit moet zien en hoe de natuur gecompenseerd wordt.

De uitspraak is bovendien een zwaar verlies voor de gemeenschap van Weert. De natuurorganisaties
hebben een onderzoeksbureau ingeschakeld dat heeft aangetoond dat aan CZW extra delfstofwinning is
toegestaan. De inwoners van Weert krijgen hiervoor geen compenserende waarden terug, want die verplichting heeft de gemeente helaas niet opgelegd aan CZW.
Dit schaadt het vertrouwen in de gemeente Weert, ooit groenste regio van de wereld. Toch hopen we voor de toekomst dat Weert onafhankelijk zal opkomen voor de belangen van de gemeenschap, inclusief het natuurbelang.
Het is nu aan de provincie Limburg om toe te zien op de uitvoering , monitoring en handhaving.

Wijzigingsvergunning
CZW_luchtfoto_oostelijke_plas
De oostelijke plas is veel groter dan volgens het Inrichtingsplan 2004.
Daarbuiten komt er een extra diepe plas aan de westzijde.
CZW_westelijke_plas_inrichtingsplan_2004
De westelijke plas na het ontgraven en herinrichten
Aan de linkerzijde is in geel de saneringberg van de grond van stralerij Cuijpers en Ark te zien.

Gegevens uit CZW Klankbordgroep 6 april 2017