Groen Weert logo editor
 X 
bomen kampershoek 2 0 delven onderspit
geplaatst 29-8-2014
Kampershoek_2.0De groene long op bedrijventerrein Kampershoek 2.0 is gekapt, verwaarloosd en vernield. We hebben de gemeente talloze keren verzocht om zich aan de eigen APV-regels en gemaakte afspraken te houden. Dat gebeurde niet. We kunnen naar de rechter stappen. Vooralsnog doen we een beroep op de gemeente om financiële compensatie van de bomen. Met geld uit een bomenfonds kan dan nieuwe aanplant plaatsvinden.
Kampershoek_2_voor_kaalslag
In onze brief van 1 september 2014 hebben we e.e.a. maar weer eens verwoord. Zo zijn er recent veel wortels gekapt bij de aanleg van riolering. Twee bomen zouden daarvóór al worden verplant. Wilt u de gehele brief lezen, neemt u dan contact met ons op.

Het eind van de brief geeft een samenvatting:

- Sinds 2008 zijn de bomen verwaarloosd.

- Al onze handhavingsverzoeken sinds 2012 zijn genegeerd.

- Het Beeldkwaliteitsplan is op 15 april 2014 ingrijpend gewijzigd zonder mogelijkheid tot inspraak.

- In het bestemmingsplan zijn de monumentale en cultuurhistorische bomen niet genoemd.

- Zelfs de standplaatsen van deze bomen zijn niet opgenomen.

- Er heeft geen Boomeffect-analyse plaatsgevonden.

- Van de 3 monumentale bomen, onterecht niet opgenomen in het Bomenregister, zijn er 2 al gekapt.

- De linde (nr.5) is ondanks het aanrijden van de grond nog te redden.

- Volgens Actief Bodembeheer de Kempen is de grond onder de essen 1 en 2 niet ernstig verontreinigd, zoals de gemeente wel zegt.

Gebleken is dat de gemeente vanaf 2008 eigenaar is van de boerderijen Heerweg 17 en 19 en de daarbij behorende monumentale bomen. In 2008 is reeds een kapvergunning aangevraagd voor de boom bij Heerweg 17 (nr.1). Via een gerechtelijk procedure en een mediationtraject is vastgelegd om deze boom te verschuiven. Inmiddels is deze es, en zijn ook andere essen, zodanig beschadigd dat ze volgens het APV als geveld beschouwd kunnen worden.

Gezien de omvang van de ontstane schade door nalatigheid van de gemeente, zien we geen andere redelijke oplossing dan het vaststellen van die schade en dit bedrag te storten in een Bomenfonds.
Vanuit dit fonds kunnen bomen aangeplant worden, buiten Kampershoek-Noord en buiten de reeds geplande aanplant en met inspraak van SGW. Tevens kunnen de extra taxatiekosten uit dit fonds betaald worden.

- Naast het financieel compenseren van de aangerichte schade verzoeken we de gemeente om alsnog handhavend op te treden om vervolgschade te voorkomen.

- Zolang deze procedure loopt verzoeken wij de gemeente geen onomkeerbare ingrepen te doen en alle maatregelen te treffen om de bomen veilig te stellen.