Groen Weert logo editor
 X 
Samenwerkend Groen eerste bijeenkomst


geplaatst 1 december 2012

Op 29 november 2012 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van "Samenwerkend Groen". Stichting Groen Weert (SGW) was initiatiefnemer en leverde de voorzitter.

SGW zou graag de "groene kennis en krachten" bundelen om sterker te staan in overleg met overheden en andere organisaties.
De opkomst overtrof onze verwachting: in totaal waren 37 personen aanwezig.

Naast bestuursleden van SGW waren dit o.a. vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, de Milieufederatie Limburg, IVN Weert, Dorpsraden, Stichting ARK, de LLTB en ecologische werkgroepen.
Onderwerpen waren onder meer: Centrale ZandWinning (CZW), diverse visies op het buitengebied, en grootschalige mestvergisting.

CZW:
 Stichting Groen Weert (SGW) heeft een procedure opgestart bij de Raad van State betreffende de Centrale ZandWinning (CZW). SGW meent dat de Provincie Limburg de regels niet juist toepast, en moet handhaven.

Gebiedsvisie Kempen~Broek en het nieuwe Bestemmings-plan Buitengebied:

SGW roept op alert te zijn op de ontwikkelingen die mogelijk gaan plaatsvinden in het buitengebied van Weert.
Natuurwaarden komen dan sterk onder druk te staan en het landschapsbeeld wordt verstoord.
 De extra verkeersbewegingen beinvloeden het woongenot en de leefbaarheid in Altweerterheide en in de wijk "Rond de Kazerne''.
Tegen het mogelijk verhogen van stallen en het zo creƫren van ''dierenflats'' heeft SGW al bezwaar ingediend bij de gemeente Weert.

 Bio-mestverwerkingsbedrijf:
 Dit zou mogelijk op de Kempenweg vlakbij het natuurgebied het Ringselven en langs een geplande haven worden gesitueerd. Kijk vooral naar ''de biogas beerput'' via www.uitzendinggemist.nl zoekterm "KRO Reporter" van 16 nov. jl. Huiver bij wat er allemaal mis is/kan gaan bij Bio-mestverwerkingsinstallaties.

Door de overheid wordt deze ontwikkeling bevorderd met subsidies. Boeren worden verplicht (via Mestwetgeving) om contracten af te sluiten met de ondernemer om aanvoer van voldoende mest te garanderen. Zo''n bedrijf midden in een Natura 2000 gebied zou daarbij uiterst ongelukkig zijn.

Randweg N266 bij Nederweert:

Er zal geen directe aansluiting komen op de A2 (Rijkswaterstaat wil zo weinig mogelijk nieuwe aansluitingen op de A2).
Daardoor lijkt de verlenging van deze weg, om Boshoven heen, naar de Lidl ook van de baan!

Bocholterweg/Weertersteenweg:

Misschien zou deze weg vrachtverkeersluw gemaakt kunnen worden.

Fietsbrug over Zuid-Willemsvaart:
In de Gebiedsvisie wordt een fietsbrug genoemd maar niet de precieze locatie.

Evaluatie: Stichting
Groen Weert en het merendeel van de deelnemers vindt deze eerste bijeenkomst zeer waardevol. Deze samenwerking verder vormgeven. Een werkgroep zal een volgende bijeenkomst voorbereiden, voor begin februari 2013. Op korte termijn is aandacht nodig voor:
  • Het toezien op naleving contract Centrale Zand Winning.
  • Gebiedsvisie KempenBroek~IJzeren Man en de mogelijke gevolgen voor de natuur.
  • Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied m.b.t. leefbaarheid en gezondheid van de bevolking.

De werkgroep ontwikkelt een visie vanuit groen- en milieu perspectief met oog voor economische belangen.
Een aanzet hiertoe is er al. SGW hoopt dat ''Samenwerkend Groen" zal bijdragen aan natuur en milieu alsook aan de leefbaarheid voor de burger.
Daarbij blijven alle natuurgroepen onafhankelijk en houden hun eigen verantwoordelijkheid.

Jos Kunnen, secretaris Stichting Groen Weert