Groen Weert logo editor
 X 
Hoe blauw is het blauwe meertje nog?
geplaatst 22-12-2011
CZW_stortingVervuiling van de ontgrondingsplas in het IJzeren Mangebied

In oktober 2010 constateerde Stichting Groen Weert dat in de plas baggerspecie gestort werd. Deze bagger bleek afkomstig te zijn uit de Zuid-Willemsvaart. Inmiddels is meer dan 185.000 m3 verontreinigde grond en bagger gestort en is het water vervuild.

De ontgronding heeft plaatsgevonden door de water-scheidende leemlaag heen tot een diepte van 17,5m. Onder de leemlaag stroomt het grondwater vanaf de Kempen richting Maas. Hierdoor wordt ook het grondwater richting Weert ernstig verontreinigd.

De ontgronder (CZW) heeft voor het storten in 2009 vergunning gevraagd op basis van een nieuwe wet Besluit bodem kwaliteit. Door de Provincie Limburg is, zonder inspraak en zonder de gemeente Weert hiervan op de hoogte te stellen, binnen een week een vergunning verstrekt voor de aanvoer van 50.000 m3 (vervuilde) grond, echter niet voor baggerspecie.
In deze vergunning uit 2009 wordt er nadrukkelijk op gewezen dat aan alle voorwaarden genoemd in de ontgrondingsvergunning voldaan moet worden. Een van die voorwaarden is dat het ontgrondingsgebied niet vervuild mag worden. In 2010 is echter 37.611 m3 baggerspecie gestort.
In de ontgrondingvergunning staat verder dat wanneer toch een vervuiling optreedt, dit direct gemeld moet worden zodat er maatregelen getroffen kunnen worden.

De vervuiling is gebleken uit metingen van de waterkwaliteit in de vier peilbuizen rond de plas. Volgens de vergunning moest de kwaliteit gemeten worden vanaf aanvang ontgronding. CZW heeft echter pas vanaf 2006 de eerste metingen laten verrichten. Deze metingen zijn bovendien gedaan net in, of boven de leemlaag. Onder de leemlaag zijn tot op heden geen metingen verricht terwijl het watervoerend pakket door de vervuiling stroomt.

De ontgronder wil voor 2014 een half miljoen m3 grond en baggerspecie aanvoeren. Hij kan dan, buiten de ontgrondingsvergunning, ook nog extra een half miljoen m3 grof zand delven.

Volgens de ontgrondingsvergunning en de latere uitspraak van de Raad van State is het alleen toegestaan om leem aan te voeren voor het aanbrengen van een waterdichte laag op de bodem en taluds van de plas. Dit om te zorgen dat het schone kwelwater van de Kempen niet in de plas stroomt maar naar boven komt in het nu al verdrogende, elzen- en berkenbroekbos langs het kanaal. Dit gebied ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

In de baggerspecie zitten veel giftige stoffen, onder andere pesticiden, sulfaat en cyanide. Echter hierop wordt niet gecontroleerd, wat wettelijk wel verplicht is. We weten dus niet eens hoe ernstig de vervuiling is. Wel heeft de Stichting Groen Weert in het voorjaar met CZW de afspraak gemaakt dat de meest vervuilde grond of bagger, gecontroleerd op 11 verschillende metalen, niet gestort wordt. Later is deze afspraak door CZW bevestigd bij de gemeente Weert.
Omdat er niet handhavend wordt opgetreden tegen de vervuiling van de plas heeft Stichting Groen Weert onlangs bezwaar aangetekend bij de Provincie Limburg.

Het primaire doel van de ontgronding is het creƫren van een extensief natuur- en recreatiegebied. Recreatie in het water is zeker niet meer mogelijk. Door de ontstane verontreiniging, en het storten van voedselrijke grond in de diepe plas zal er zuurstofgebrek ontstaan waardoor vissterfte optreedt. Ook de kans op blauwalgen is in de zomer heel groot. En zo zal het Blauwe Meertje in de toekomst niet meer blauw zijn maar zo groen als gras.