Groen Weert logo editor
 X 
Creativiteit in het omgaan met boscompensatie
geplaatst 7-6-11
Door de Centrale Zandwinning Weert is in 2010 een vergunning aangevraagd voor het kappen van een bos aan de Herenvenneweg,
om zodoende ruimte te scheppen voor de uitbreiding van de ontgronding.
Daar er al veel bos gekapt was vroegen wij ons af hoe al dit bos gecompenseerd zou worden.
Daarop zijn door Frans Goossens alle stukken met betrekking tot de boscompensatie bestudeerd.
Het blijkt dat voor de vergunningverstrekking geen goede controle op de compensatie heeft plaatsgevonden en dat de provinciale wetgeving niet of maar gedeeltelijk is gehanteerd.
Hierdoor dreigt Weert 36 ha boscompensatie buiten het concessiegebied mis te lopen.
Aan de ''Provincie'' hebben we gevraagd alles in het werk te stellen om alsnog de boscompensatie te realiseren.
Meer kunt u hierover lezen in onze brief verzonden naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Limburg.

In oktober 2010, tijdens de controle de boscompensatie voor een te kappen bos aan de Herenvenneweg, werden we geconfronteerd met de stort van bagger uit de Zuid-Willemsvaart in de schone zandwinput achter het IJzeren Mangebied. Sinds die tijd zijn we bezig geweest met een onderzoek naar de vergunningen hiervoor en hoe deze tot stand zijn gekomen.Daarbij hebben we gesprekken gevoerd met alle partijen, en de beschikbare stukken bestudeerd. Voor de wetgeving omtrent de vervuiling hebben we hulp gehad van onze adviseur Werner von Scheibler.Door het overhaast wijzigen van de wetgeving in 2008 zijn er door het Rijk fouten gemaakt. Deze stelt hij aan de kaak in een door hem geschreven artikel voor het tijdschrift ''Bodem''.Zoals bekend moet de gemeente contractueel bij verschillen de zijde van de ontgronder kiezen (!). Ook mag de gemeente geen proces voeren tegen een hogere overheid. Dus kan er geen vuist gemaakt worden naar de Provincie en naar de ontgronder.Wel heeft de ontgronder op verzoek van de gemeenteraad inmiddels bevestigd dat men geen vervuilde grond klasse B meer zal verwerken.De Provincie gaat over de ontgrondingsvergunning maar had in 2009 volgens de gewijzigde wetgeving geen vergunning mogen verstekken voor het storten van 50.000 m3 vervuilde grond/bagger. Sinds 2008 is het Waterschap het bevoegd gezag hiervoor. Een vergunning voor 2010 en 2011 is nog niet verstrekt terwijl de grond/bagger volgens de vergunning uit 2009 al bijna 3x gestort is (in een werkplan van 2 jaar).Door de Provincie is per 1 mei 2011 het dossier overgedragen aan het Waterschap.SGW heeft aan het Waterschap gevraagd om bij het verstrekken van een nieuwe vergunning voor het storten van grond dit te doen conform de wet, dus met inspraak van de belanghebbenden.Door Stichting Groen Weert is een brief verzonden naar Gedeputeerde Staten en provinciale Staten van Limburg en naar het Waterschap Peel en Maas. Deze brief kunt u hier lezen.CZW Brief Gedep Staten van Limb. vervuiling 09-05-11