Groen Weert logo editor
 X 
'Nederweert: FijnStof tot nadenken
geplaatst 16-1-2011
Groen Weert heeft in een brief aan burgemeester Evers van Nederweert haar standpunt weergegeven over fijnstof. Zij hoopt met haar bijdrage "Fijnstof geeft stof tot nadenken en......" een aanzet te leveren voor een maatschappelijke discussie over een gezond leefklimaat in een groene omgeving in Nederweert.

Fijnstof geeft stof tot nadenken en.............. 17 januari 2011.

Burgemeester Evers van Nederweert, wil een maatschappelijk debat over de fijnstofproblematiek en de ammoniak uitstoot in zijn gemeente en welke gezondheidsrisico''s dit voor de burger met zich meebrengt. Stichting Groen Weert deelt de bezorgdheid van de burgemeester en wil graag meedenken over de problemen die de bovengenoemde onderwerpen met zich meebrengen en waar mogelijk willen we (deel)oplossingen naar voren brengen.

Recent onderzoek van het Rijksinstituut voor de volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft uitgewezen dat Nederweert op de tweede plaats staat van de landelijke lijst van gemeenten wat betreft overschrijdingen van fijnstof nabij veeteeltbedrijven. Allerminst een positie om trots op te zijn!

In juni 2011 moet aan de nieuwe strengere Europese norm betreffende fijnstof worden voldaan.

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een verzamelnaam van allerlei kleine deeltjes van verschillende grootte en verschillende samenstelling. Dit wordt uitgedrukt in PM10 en omvat alle deeltjes kleiner dan 0,01 PM10 en bevat vaak vele toxische verbindingen zoals zware metalen en organische verbindingen. We hebben zogenaamde "vuilvangers" in de neus-, mond- en keelholte die het fijnstof voor een deel uitfilteren zodat ze niet verder in het lichaam kunnen doordringen. Echter hoe kleiner de deeltjes fijnstof zijn, hoe dieper ze in de luchtwegen kunnen binnen dringen en hoe schadelijker ze kunnen zijn voor de volksgezondheid. De burgemeester noemt schone lucht een eerste levensbehoefte. Dat is een mening die wij volledig kunnen onderschrijven. Overigens kan aan dat probleem van de fijnstof wat gedaan worden.

Maar alvorens hier verder op in te gaan, moeten we weten waar het fijnstof vandaan komt.

Zoals de burgemeester al schreef in zijn weblog is de intensieve veeteelt een van de bronnen van fijnstof (en ammoniakuitstoot) maar ook het verkeer, elektriciteitscentrales, vooral de kolen gestookte, en de industrie leveren een substantiële bijdrage aan de hoeveelheid fijnstof in de lucht.

Afhankelijk van de windrichting is het door de burgemeester genoemd Ruhrgebied een van de veroorzakers van fijnstof maar ook het Botlekgebied, Antwerpen en Wallonië (Luik en Charlois o.a. met hun zware .industrie) zijn aan te wijzen voor de bezoedeling van de lucht in onze leefomgeving.

Dit heeft niet mis te verstane gezondheidsconsequenties voor de burger. Afhankelijk van de mate van blootstelling aan fijnstof blijkt dat dit kan leiden tot:
1.Toename van klachten aan de luchtwegen.
2.Hoesten en benauwdheid.
3.Vermindering van de longfunctie.
4.Meer ziekenhuisopnamen i.v.m. luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.
5.Overlijden. Men schat dat jaarlijks 1700 tot 3000 mensen door fijnstof vroegtijdig sterven (Bron: Provincie Limburg). Vooral ouderen en kinderen lijken extra gevoelig!

Zie s.v.p. ook www.tripleee.nl/publicatie/hoeveelfijnstofvangtmijnboom.pdf voor meer achtergrondinformatie.

Welke effectieve maatregelen zijn er te nemen?

Er dienen maatregelen genomen te worden om de emissie van fijnstof aan de bron zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bij de intensieve veeteelt door de afzuiging van lucht te voorzien van een luchtwassing installatie en mogelijk andere technische maatregelen. Veel veeteeltbedrijven zetten bij warm weer de deuren van de stallen open. Buiten de stankverspreiding wordt dan ook meer fijnstof verspreid. Belangrijk is dus het verbieden van open staldeuren en de handhaving hiervan.

Bovendien zou men de verspreiding van fijnstof rond deze bedrijven voor een deel tegen kunnen gaan door het aanleggen van een groene gordel rondom de bedrijfsgebouwen. Bomen en struiken kunnen een belangrijke rol spelen met uitfilteren van fijnstof uit de lucht.

Zij verbeteren dus de luchtkwaliteit want het fijnstof blijft "plakken"aan bladeren en naalden van bomen en struiken. Bij elke regenbui wordt de boom of struik schoongespoeld. Een volwassen boom zou 100 gram per jaar aan fijnstof uit de lucht kunnen filteren (bron: artikel uit Planet Wissen). Bovendien kan men de bedrijfsgebouwen door het aanleggen van groen aan het oog ontrekken wat als een voordeel kan worden beschouwd omdat het niet meteen de fraaiste gebouwen zijn in het landschap.

Maar ook het probleem van de blootstelling aan fijnstof in het algemeen kan voor een deel worden ondervangen door het aanplanten van bomen en struiken. Zo een maatregel heeft niet alleen invloed op de hoeveelheid fijnstof dat uit gefilterd wordt het groen is tegelijkertijd ook producent van zuurstof dat onmisbaar is voor mens en dier. Bovendien neemt het groen onder andere kooldioxide en ozon op en zorgt voor aankleding van het landschap.

Er is wel is eens discussie over dat het landschap in Nederweert open zou moeten zijn omdat dat hoort bij het Peellandschap. Het ligt er aan hoever je terug gaat in de tijd.

Maar als je kijkt naar het ontstaan en de ontwikkeling van het Midden-Limburgse landschap dan zijn er ook perioden geweest dat hier het landschap bestond uit voornamelijk bos, o.a. is er kienhout gevonden in de Groote Peel.

Overigens moeten we vaststellen dat de gemeente Nederweert uit o.a. bezuinigingsmaatregelen een aantal jaren geleden gemeend heeft 3400 bomen in buitengebied te moeten vellen.

Gezien de huidige problematiek van fijnstof een averechtse maatregel.

Een coulissenlandschap wordt naast de al genoemde voordelen ook vaak aantrekkelijk gevonden door toeristen en recreanten.

Op dit moment loopt er een verschil van opvatting tussen de gemeente Nederweert en de Stichting Groen Weert over de 25 eiken aan de Broasheuf. Gezien de nabijheid van de autoweg A2 is deze "dichte" bomenrij extra belangrijk voor het opnemen van het fijnstof. Bij dezen doen we nogmaals een oproep aan het "bevoegd gezag" alle bomen te handhaven op de Broasheuf!

We zijn de burgemeester Evers zeer erkentelijk dat hij de discussie aan heeft gezwengeld en open staat voor inbreng van derden.

Namens Stichting Groen Weert,

Jos Kunnen, secretaris