Groen Weert logo editor
 X 
Verzoek: Behoud bomen Walramstraat, Moesel
geplaatst 11-8-2010
Moeraseik_WalramstraatGroen Weert heeft de gemeente verzocht om bomen aan de Walramstraat op te nemen in het Bomenregister. Dit naar aanleiding van de bouw van een brede school aan de Margrietlaan op Moesel.

Aan: Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Weert

(met een kopie naar de raadsleden)

Postbus 950

6000 AZ Weert

Van : G. P.M. Hendriks

Contactpersoon Bomenstichting

en Stichting Groen Weert

Noorderlaan 16

6004 HV Weert

Datum:15-08- 2010

Zomereiken_WalramstraatBetreft: Verzoek voor het in het Bomenregister opnemen van bomen aan de Walramstraat e.a. naar aanleiding van het oprichten van een brede school aan de Margrietlaan 80 Weert

Geacht college,

Reeds met ons schrijven van 29 juni jl. hebben we de nodige vraagtekens geplaatst bij het voornemen op in een hoek van het huidige schoolterrein een school te bouwen in twee bouwlagen. Te meer daar dit planologisch te midden van laagbouwwoningen niet verantwoord is. Tevens moeten hiervoor onnodig bomen gekapt worden en wordt de ''groene long'' in de wijk verkleind.

D.d. 29 juni heeft u onze brief beantwoord, zonder aan te geven het plan te willen wijzigen.

D.d. 14-07-2010 heeft u, het in behandeling nemen van een kapvergunning voor een es in het Land van Weert gepubliceerd. Deze aanvraag is later ingetrokken daar de beschermde es in werkelijkheid een niet beschermde lijsterbes bleek te zijn.

D.d. 06 augustus heeft de heer W. Op ''t Roodt ter plaatse aan ons en de buurtbewoners uitleg gegeven over wat men voornemens is te doen met de aanwezige bomen aan de Walramstraat.

Op bijgaande schets A0 is de situatie aangegeven. De zomereik nr. 3 zou gekapt moeten worden evenals de aanwezige lijsterbes nr.5. De zomereik nr. 4 kan daarna tussen de bomen nr. 2 en nr. 6 geschoven worden. Ondanks dat er bomen moeten verdwijnen, kunnen we ons hierin vinden indien het schoolgebouw opschuift.

De nieuwbouw met een hoogte van 8m komt op 6m vanaf het trottoir. Dit is gezien de aanwezige bomen niet mogelijk. Rond de bouw moet men een steiger van 2,5m breed aan kunnen brengen en in de leslokalen moet voldoende lichtinval zijn conform de bouwvoorschriften. In dit geval zal de gevel van het schoolgebouw tenminste 15m van het trottoir aan de Walramstraat moeten blijven. Een alternatief is er niet. De eik nr. 2 helt nu al over naar de straat. Bij het innemen van de takken aan de niet straatzijde raakt deze boom geheel uit de balans en blijft te dicht bij de gevel van het schoolgebouw.

Bij het controleren van de aanwezige bomen in de Walramstraat a.d.h. van het Bomenregister is gebleken dat
1. Er in de straat maar 2 monumentale essen staan i.p.v.12 stuks.
2. Dat de aanwezige moeraseik nr. 1 niet opgenomen is in het Bomenregister ondanks dat deze 114 punten heeft. (Boven de 100 punten moet een boom opgenomen worden in het Bomenregister) Zie ook bijlage A1.
3. Dat de aanwezige zomereik nr. 2 niet opgenomen is in het Bomenregister ondanks dat deze boom 116 punten heeft. Zie ook bijlage A2
4. Dat de aanwezige zomereik nr. 3 niet opgenomen is in het Bomenregister ondanks dat deze 102 punten heeft
5. Dat de aanwezige zomereik nr. 4 niet opgenomen is in het Bomenregister ondanks dat deze boom 110 punten heeft.

Wij verzoeken u dan ook om de laatst genoemde 4 bomen alsnog op te nemen in het Bomenregister.

Gezien eerdere jurisprudentie moet men de procedure volgen alsof de bomen opgenomen zijn in het Bomenregister en is voor het kappen van een van deze bomen een kapvergunning nodig Voor het kappen van boom nr.3 en het verschuiven van boom 4 zal men een vergunning moeten aanvragen. Bij het daadwerkelijk opschuiven van de te bouwen school met ongeveer 9m t.o.v. de huidige tekeningen zullen we hier geen bezwaar tegen aantekenen.

Derhalve verzoeken we u het schoolgebouw op minimaal 15 m vanaf het trottoir van de Walramstraat te projecteren de 4 bomen op te nemen in het Bomenregister en te onderzoeken waarom volgens het Bomenregister 12 essen in de Walramstraat staan i.p.v.2 stuks

Met vriendelijke groet,

G.P.M. Hendriks J. Kunnen

Contactpersoon Bomenstichting voor Weert secr. Stichting Groen Weert

en vz. Stichting Groen Weert